Pro Parents

Algemene Voorwaarden

Versie 2021

Op zoek naar de Algemene Voorwaarden (Gebruikersvoorwaarden) van de online omgeving(en) van Pro Parents? Klik dan HIER.

Artikel 1 – Definities

Coach: De door Pro Parents aangewezen coach die de Deelnemer gedurende de Dienstverlening begeleidt.

Deelnemer: Iedere persoon die gebruik maakt van de Dienstverlening of activiteiten van Pro Parents.

Dienstverlening: alle onderzoek- advies en consulting activiteiten die Pro Parents bij bedrijven ten behoeve van het vergroten van het welzijn van medewerkers aanbiedt en/of die Pro Parents aan particuliere Deelnemers aanbiedt.

Offerte: De prijsopgave die Pro Parents opstelt ten behoeve van de Opdrachtgever afgestemd op de door de Opdrachtgever gevraagde Werkzaamheden.

Opdrachtgever: De particulier en/of onderneming die Pro Parents inschakelt om haar Werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de Deelnemer en/of zichzelf.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Pro Parents en de Opdrachtgever.
Pro Parents: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pro Parents B.V., statutair gevestigd te (1114 AE) Amsterdam en kantoorhoudende aan de Spaklerweg 50.

Vergoeding: De tussen Pro Parents en de Opdrachtgever overeengekomen vergoeding als tegenprestatie voor het verrichten van de Dienstverlening. Bedragen zijn vermeld excl. BTW, reiskosten en reistijd en exclusief eventueel bijkomende kosten zoals communicatie/drukwerk/pr/locatiehuur etc. Een en ander tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Artikel 2 – Pro Parents

Is een onderneming die zakelijke diensten verleent in algemene zin, waaronder begrepen (organisatie-)onderzoek en advisering, in het bijzonder op het gebied van human resources management, duurzame inzetbaarheid, ondersteuning, coaching en begeleiding rond het combineren van werk en gezin, het welzijn van ouders, hun kinderen en werkgevers, met als speciaal aandachtspunt het bevorderen van (sociale) innovatie, ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek op voornoemde gebieden;

 

Artikel 3 – Garantie

3.1 Pro Parents zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Pro Parents zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Deelnemer en/of Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt Pro Parents zorg voor geheimhouding van alle door Deelnemer en/of Opdrachtgever in het kader van haar Werkzaamheden aan Pro Parents ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst en annulering

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Pro Parents en de Opdrachtgever overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de Offerte. De Offerte, de opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en enige aanvullende schriftelijke overeenkomsten vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en vervangen alle eerdere correspondentie en/of documentatie.

4.2 Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van hetgeen in de prijsopgave staat vermeld, is Pro Parents daaraan niet gebonden en komt de Overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pro Parents schriftelijk anders aangeeft.

4.3 Het niet voldoen aan de verwachting van een Deelnemer en/of Opdrachtgever ten aanzien van de door Pro Parents uitgevoerde Werkzaamheden danwel de keuze voor de Begeleider geeft in geen geval reden tot het kosteloos annuleren van de Overeenkomst en/of het opnieuw uitvoeren van de Werkzaamheden.

4.4 Pro Parents is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Pro Parents is uitgegaan van door Deelnemer en/of Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie c.q. documentatie.

4.5 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om de Overeenkomt te annuleren tegen vergoeding van de navolgende bedragen:

– Annulering meer dan 7 dagen voor de aanvang van de Dienstverlening: door Pro Parents gemaakte voorbereidingskosten.

– Annulering minder dan 7 dagen voor de aanvang van de Dienstverlening: 100% van de Vergoeding.

4.8 Verplaatsen of wijzigen van vooraf afgesproken data; datum of tijdsplanning is eenmalig kosteloos mogelijk indien dit tijdig, te weten minimaal 7 dagen voorafgaand aan de aanvang van de Dienstverlening, aan Pro Parents wordt verzocht en is afhankelijk van de beschikbaarheid van Pro Parents. Pro Parents behoudt zich het recht voor om aanvullende kosten in rekening te brengen bij wijziging buiten voormelde termijn.

 

Artikel 5 – Betaling

5.1 Pro Parents zal de Vergoeding voor aanvang aan de Dienstverlening aan Opdrachtgever factureren, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van Deelnemer niet op. Eventueel meerwerk zal door Pro Parents vooraf worden besproken met Opdrachtgever en ter goedkeuring worden voorgelegd.

5.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft tot tijdige voldoening van de Vergoeding, kan de Deelnemer geen aanspraak maken op deelname aan de Dienstverlening van Pro Parents. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft tot tijdige voldoening van de Vergoeding, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het totale verschuldigde bedrag.

5.3 De facturatie vindt plaats in drie etappes:

– Factuur 1 à 50%: bij opdrachtbevestiging, na ontvangst van de aanbetaling is de opdracht definitief

– Factuur 2 à 40%: 4 weken voorafgaand aan de start van de werkzaamheden

– Factuur 3 à 10%: direct na afronding van de werkzaamheden

 

Artikel 6 – Klachten

6.1 Klachten over de Werkzaamheden dienen door Deelnemer binnen 8 (zegge: acht) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 (zegge: veertien) dagen na verrichting van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan Pro Parents te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Deelnemer gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Pro Parents in staat is adequaat te reageren.

6.2 Indien een klacht naar het oordeel van Pro Parents gegrond is, zal Pro Parents door Deelnemer in de gelegenheid worden gesteld om de Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Pro Parents slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Gezien de aard van de Werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de Werkzaamheden een rol spelen, is Pro Parents niet aansprakelijk voor enige schade die de Deelnemer lijdt als gevolg van een gedraging van Pro Parents in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld.

7.2 In het geval dat Pro Parents aansprakelijk is voor door Deelnemer geleden schade, is de schade die Pro Parents gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de Werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de Werkzaamheden die Pro Parents op het tijdstip dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Deelnemer heeft uitgevoerd.

7.3 Opdrachtgever vrijwaart Pro Parents ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander laat de garantie van Pro Parents als bedoeld in artikel 3 onverlet.

7.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Pro Parents en ieder ander van wiens hulp Pro Parents gebruik maakt bij de uitvoering van de Werkzaamheden.

7.5 De aansprakelijkheid voor de Werkzaamheden die Pro Parents aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde Pro Parents effectief vrijwaart.

Artikel 8 – Intellectueel eigendom

8.1 Alle rechten van intellectueel eigendom die verband houden met of voortvloeien uit de aan Pro Parents verstrekte opdracht en/of de door Pro Parents verrichte Dienstverlening berusten te allen tijde bij Pro Parents.

8.2 Het is Opdrachtgever uitsluitend toegestaan om door Pro Parents verstrekte teksten en/of beeldmateriaal, na voorafgaande toestemming van Pro Parents en voorafgaand aan de aanvang van de Dienstverlening, te gebruiken voor interne werving.

8.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het door Pro Parents verstrekte materiaal door te ontwikkelen en/of afgeleide werken daarvan te vervaardigen.

 

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Pro Parents redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

9.2 In het geval dat Pro Parents door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Pro Parents het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze, zonder dat Pro Parents gehouden is om enige door Deelnemer en/of Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

9.3 Pro Parents is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden door Deelnemer en/of Opdrachtgever als gevolg van de opschorting en/of annulering van een Opdracht of een deel van de Opdracht, als gevolg van overmacht, zijnde omstandigheden buiten de redelijke controle van Pro Parents, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, industriële geschillen , rellen, falen van het transport- of nutsnetwerk, kwaadwillige schade, pandemie, naleving van enige wet of overheidsopdracht, regel, regulering of richting, ongeval, storing van fabriek of machine, overstroming, brand, storm of wanbetaling van leveranciers of sub- aannemers. Als Pro Parents in staat is om op alternatieve wijze de Werkzaamheden, bijvoorbeeld op andere locatie, telefonisch of middels het internet uit te voeren, blijft de overeenkomst bestaan, maar wordt deze indien noodzakelijk overeenkomstig gewijzigd, zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever.

 

Artikel 10 – Geheimhouding

10.1 Pro Parents en de Opdrachtgever zijn ieder verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2 Indien Pro Parents – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Pro Parents zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Pro Parents niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 11 – Beëindiging

11.1 Pro Parents is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; of

b. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of

c. Opdrachtgever jegens Pro Parents niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst; of

d. Een Deelnemer de Begeleider onheus bejegend, danwel zich niet gedraagt overeenkomstig de algemene fatsoensnormen.

11.2 Opdrachtgever is verplicht om Pro Parents onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 11.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 11.1 sub c. voordoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Pro Parents direct opeisbaar.

 

Artikel 12 – Overdracht en plichten

12.1 Opdrachtgever en/of Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro Parents.

12.2 Het is Opdrachtgever, gedurende de Dienstverlening en daarna niet toegestaan om de Coach en/of een andere medewerker c.q. trainer van Pro Parents direct of indirect te benaderen om zelfstandig diensten ten behoeve van Opdrachtgever te verstrekken.

12.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om diensten aan te bieden welke gelijk zijn of concurrerend zijn met de Dienstverlening.

 

Artikel 13 – Toepasselijkheid

13.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Pro Parents en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle werkzaamheden die Pro Parents verleent binnen de Dienstverlening.

13.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van Pro Parents en alle personen die voor Pro Parents werkzaam zijn en/of door Pro Parents zijn ingeschakeld.

13.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

13.4 Pro Parents behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 februari 2014.

14.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Pro Parents en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

14.3 De rechtsverhouding tussen Deelnemer en Pro Parents wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en Pro Parents die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Pro Parents. Omdat werkende ouders de toekomst hebben.

Een werkomgeving die voldoening geeft? De balans tussen werk en gezin is de sleutel tot succes. Gezond werken én leven. Dat moet voor iedereen haalbaar zijn, toch? Wij bieden ouders en hun werkgevers de juiste ondersteuning; van begeleiding voor ouders tot gesprekstools voor managers. En dat is hard nodig als je naar de cijfers kijkt.

Werk mee aan onze missie

Wil jij het verschil maken voor de werkende ouders van nu en morgen? Bekijk onze vacatures of neem contact op.

Ik heb interesse in een Demo
van het Pro Parents Platform

Als je je aanmeldt, nemen we zo snel mogelijk contact met je op om de vervolgstappen te bespreken.

  Ik ben:

  Ik heb interesse in een Demo
  van het Pro Parents Platform

  Als je je aanmeldt, nemen we zo snel mogelijk contact met je op om de vervolgstappen te bespreken.

   Ik ben:

   Op de hoogte blijven?

   Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief over werk & ouderschap!

   Ik heb interesse in een Demo
   van het Pro Parents Platform

   Als je je aanmeldt, nemen we zo snel mogelijk contact met je op om de vervolgstappen te bespreken.

    Ik ben: