Pro Parents

Gebruikersvoorwaarden online omgeving(en) van Pro Parents

Versie 17 oktober 2022

De online omgeving van Pro Parents, welke bestaat uit de App voor ouders “Persoonlijke Gids Voor Werkend Ouderschap”en het Dashboard voor leidinggevenden (hierna te noemen: de dienst) wordt u aangeboden door het bedrijf Pro Parents. Aan het gebruik van de dienst zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door gebruik van de dienst, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van of aanvullingen op deze gebruikersvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Pro Parents schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 1 – Gebruik van de dienst

1.1 a) Met de dienst kunnen werkende (aanstaande) ouders

– toegang krijgen tot betrouwbare informatie over fysieke en mentale gezondheid en praktische adviezen over werk en leven voor werkende (aanstaande) ouders; en

– chatten met zorgvuldig geselecteerde en gecertificeerde zorgprofessionals om vragen te stellen over de facetten van (werkend) ouderschap alsook hun fysieke of mentale gesteldheid of die van hun partner en/of kind(eren) te bespreken; en

– afspraken inplannen met specifieke zorgprofessionals voor on- en offline begeleiding, coaching, training, consultatie, etc.

1.1 b) Met de dienst kunnen leidinggevenden
– automatische notificaties ontvangen voor acties, zoals het plannen van een gesprek of het maken van verlofafspraken; en
– een overzicht krijgen van de gemaakte (verlof) afspraken met teamleden; en
– toegang krijgen tot betrouwbare informatie, waaronder content over wet- en regelgeving, fysieke- en mentale gezondheid en tips voor het voeren een goed gesprek over werkend ouderschap.

1.2 Het gebruik van de dienst wordt aangeboden via uw werkgever. Om de dienst te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3 Pro Parents mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na registratie met uw e-mail en tokencode, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Pro Parents heeft gemeld dat een ander toegang heeft tot uw inloggegevens.

1.4 Met de dienst worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Pro Parents voor meer informatie.

 

Artikel 2 – Gebruiksregels

2.1 Het is verboden de dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2 Daarnaast is het verboden om in de dienst:
– onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken; en
– informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic); en
– verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.3 Indien Pro Parents constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Pro Parents zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Pro Parents zonder waarschuwing ingrijpen.

2.4 Indien naar het oordeel van Pro Parents hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Pro Parents of derden en/of van de dienstverlening via de dienst, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Pro Parents gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5 Pro Parents is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

2.6 Pro Parents kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Pro Parents van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

 

Artikel 3 – Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 Pro Parents spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2 Pro Parents onderhoudt de dienst actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3 Pro Parents mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de dienst aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Pro Parents zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

 

Artikel 4 – Intellectueel eigendom

4.1 De dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen in de dienst tot het intellectueel eigendom van Pro Parents. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Pro Parents, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2 Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Pro Parents heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst.

4.3 U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.4 U mag informatie die u publiceert of opslaat via de dienst naar eigen inzicht aanpassen of weghalen.

4.5 Indien u informatie stuurt naar Pro Parents, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.6 Pro Parents zal geen kennisnemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via de dienst, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Pro Parents daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Pro Parents zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5 – Vergoeding voor de dienst

5.1 De vergoeding voor het gebruik van de dienst verloopt via de werkgever van de gebruiker. Aan het gebruik van de dienst zijn voor de gebruiker zelf geen kosten verbonden.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Pro Parents geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.

6.2 Pro Parents is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Pro Parents meldt.

6.4 In geval van overmacht is Pro Parents nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

 

Artikel 7 – Duur en opzegging

7.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2 Pro Parents kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

 

Artikel 8 – Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1 Pro Parents mag deze voorwaarden alsook de prijzen (voor de werkgever) op ieder moment aanpassen.

8.2 Pro Parents zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Artikel 9 – Overige bepalingen

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Pro Parents gevestigd is.

9.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Pro Parents wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6 Pro Parents is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Pro Parents. Omdat werkende ouders de toekomst hebben.

Een werkomgeving die voldoening geeft? De balans tussen werk en gezin is de sleutel tot succes. Gezond werken Ă©n leven. Dat moet voor iedereen haalbaar zijn, toch? Wij bieden ouders en hun werkgevers de juiste ondersteuning; van begeleiding voor ouders tot gesprekstools voor managers. En dat is hard nodig als je naar de cijfers kijkt.

Werk mee aan onze missie

Wil jij het verschil maken voor de werkende ouders van nu en morgen? Bekijk onze vacatures of neem contact op.

Ik heb interesse in een Demo
van het Pro Parents Platform

Als je je aanmeldt, nemen we zo snel mogelijk contact met je op om de vervolgstappen te bespreken.

  Ik ben:

  Ik heb interesse in een Demo
  van het Pro Parents Platform

  Als je je aanmeldt, nemen we zo snel mogelijk contact met je op om de vervolgstappen te bespreken.

   Ik ben:

   Op de hoogte blijven?

   Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief over werk & ouderschap!

   Ik heb interesse in een Demo
   van het Pro Parents Platform

   Als je je aanmeldt, nemen we zo snel mogelijk contact met je op om de vervolgstappen te bespreken.

    Ik ben: